ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σκοπό έχει να περιγράψει την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από ΧΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ (στο εξής “η Εταιρεία”) μέσω του παρόντος ιστότοπου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλεγούν:

i.    προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την λήψη συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας),

ii.    στοιχεία πλοήγησης (π.χ. IP διεύθυνση, τοποθεσία - κράτος -, πληροφορίες για τις ιστοσελίδες του ιστότοπου που ο χρήστης έχει επισκεφθεί, χρόνος πρόσβασης στον ιστότοπο, χρόνος πλοήγησης σε κάθε σελίδα, ανάλυση ροής περιήγησης. Αν και η Εταιρεία δεν συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό να τα συνδέσει με τους συγκεκριμένους χρήστες, είναι ωστόσο δυνατό να ταυτοποιηθούν οι εν λόγω χρήστες είτε άμεσα μέσω των ανωτέρω δεδομένων είτε με την χρήση άλλων δεδομένων που συλλέγονται),

iii.    cookies (π.χ. μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευθούν ή να σταλούν στον υπολογιστή του χρήστη από τους ιστότοπους που επισκέπτεται, και τα οποία επαναστέλνονται στους ίδιους αυτούς ιστότοπους, όταν ο χρήστης τους επανεπισκέπτεται. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική για τα Cookies του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες).

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (στο εξής “τα Δεδομένα”) μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) για την εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη ή για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας (στο εξής “η Υπηρεσία”),

(β) για την διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών από την Εταιρεία (στο εξής “η Ικανοποίηση Πελατών”) αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της Εταιρείας,

(γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή για την διενέργειεα ερευρών αγοράς (στο εξής “Μάρκετινγκ”),

(δ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την ανάλυση των συμπεριφορών σας, των συνηθειών και των καταναλωτικών τάσεών σας, για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας (στο εξής "Κατάρτιση Προφίλ" ή “Profiling”),

(ε) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, καθώς και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οικονομικών, της ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (στο εξής “Μάρκετινγκ Τρίτων”),

(στ) για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στους ιστότοπους της Εταιρείας.

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ.

Τα Δεδομένα μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών Δημοσίων Αρχών ή την άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται εταιρείες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζονται στους σκοπούς της επεξεργασίας και διενεργούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαβίβασης των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ η Εταιρεία θα λάβει κάθε κατάλληλο συμβατικό μέτρο για την εγγύηση επαρκούς προστασίας των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της σύναψης συμβάσεων με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της ΕΕ για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Την αποκλειστική ευθύνη για τους ιστότοπους που μπορεί να είναι προσβάσιμοι από τον παρόντα ιστότοπο και ανήκουν σε τρίτους, έχουν οι τρίτοι.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αιτήματα και/ή την παροχή προσωπικών δεδομένων στους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΧΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ, με έδρα 6° ΧΛΜ Καλαμάτας - Μεσσήνης, Καλαμάτα, . 24100.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales-auto@xantzos.gr.

 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή Υπηρεσίας και την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.  Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που αφορούν πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή Υπηρεσίας.

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ (Profiling) θα φυλάσσονται από την Εταιρεία από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Εταιρεία, ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που αφορούν πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή.

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στους ιστότοπους θα τηρούνται για την χρονική περίοδο που ορίζεται στην Πολιτική για τα Cookies της Εταιρείας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1.   Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και εφόσον συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε αυτά,

2.   Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,

3.   Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,

4.   Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.

5.   Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή κατάρτισης προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό,

6.   Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Τα υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα γράφοντας στην ΧΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ, 6° ΧΛΜ Καλαμάτας - Μεσσήνης, Καλαμάτα, . 24100,  sales-auto@xantzos.gr.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 2.7.2018.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει συνολικά ή μερικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ή απλά να ενημερώσει το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων του εφαρμοστέου δικαίου).  Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει τυχόν τροποποίηση στον παρόντα ιστότοπο.